Si scrive Addirittura o Adderittura o A dirittura?

Addirittura

Adderittura

A dirittura

La forma corretta di quest'avverbio è "ADDIRITTURA".

"Adderittura" è una forma errata, mentre la forma separata "a dirittura" è una forma antica, ma oggi caduta in disuso.